روغن ترمز DOT در مقابل روغن معدنی – برنده کدام است …؟

روغن ترمز بخشی اساسی در سیستم ترمز هیدرولیکی است. بدون آن یا در صورت نبود آن به اندازه کافی، نیروهایی که به اهرم ترمز وارد می شود، به کالیپر، لنت ها و روتور منتقل نمی شوند. در واقع، وظیفه روغن ... ادامه مطلب